Защо дават 2 милиона за сайт на туризма – отговор на Анелия Крушкова

Анелия Крушкова, председател, Държавна агенция по туризъм, българия, политика, интернет сайт, bulgariatravel.org

Снимка: Асен Тонев@Дневник.bg

През последните месеци спорадично излизаха съобщения, коментари и протести за държавната поръчка за подновяване на представителния сайт за туризма в България. Че имаме нужда от нов сайт е ясно и осъзнаването на силата на интернет от страна на държавната агенция е похвално. Това, което разбуни духовете обаче е нереалистично голямата сума, която държавата дава за тази цел – почти два милиона лева. Връзки към новини и коментари по темата може да намерите в края на статията.

Поради редицата неясноти около конкурса и определянето на сумата в края на Октомври писах на председателя на Държавната агенция по туризъм – Анелия Крушкова. Оригинала на писмото и отговора й (Изх. № ОПРР-03-385/29.10.2009 г.) може да свалите по-долу. Изглежда това, че се представих за „представител на тази четвърта власт“ и „експерт в конкретната област“ помогна за да ми получа отговор в рамките на едва три дни.


В отговорите Ви до сега Вие не упоменавате коя консултантска фирма е била наета да изготви критериите за обществената поръчка. Този аспект е от критична важност поради съмненията за конфликт на интереси и според законите за достъп на информация, обществото има право да знае. Коя е фирмата и по какви критерии е била избрана?

Фирмата, изготвила техническото задание по обществена поръчка с предмет „Доразвиване на официалната туристическа страница на България www.bulgariatravel.org и създаване на мултимедиен каталог на туристически обекти /атракции/ маршрути” е „Едита Груп” ООД. Фирмата е избрана след провеждане на обществена поръчка за избор на консултант с предмет „Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки“ с обособени позиции.

След одобрение на документацията от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (УО на ОПРР) с Решение на председателя на Държавна агенция по туризъм (ДАТ) е обявена обществената поръчка.

Прочети останалото…

В проведеният конкурс 16 фирми са получили документация за възлагане на поръчката, от които 8 взеха участие с подаване на оферти. Със Заповед на председателя на ДАТ е определена комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. В процедурата по избор на изпълнител присъства наблюдател от Управляващия орган на ОПРР. Работата на комисията приключи с класиране на участниците по отделните обособени позиции. Критериите по които е извършено класирането са следните:

 • Показател 1 – Цена (П1) – с коефициент на тежест – 40%
 • Показател 2 – Качество на офертата (П2) – с коефициент на тежест – 60%;
 • По обособена позиция 4 на първо място бе класирана „Едита Груп” ООД.

  На 12.05.2009 г. с фирма „Едита Груп” ООД бе сключен договор. В изпълнение на договора, фирмата разработи документацията и я предаде на Възложителя – ДАТ на 08.06.2009 г. Същата бе одобрена от Възложителя и УО на ОПРР, в резултат на което бе обявена обществена поръчка с предмет „Доразвиване на официалната туристическа страница на България www.bulgariatravel.org и създаване на мултимедиен каталог на туристически обекти /атракции/ маршрути”.


  В рамките на обществената поръчка, изготвена ли е оценка за състоянието на българския пазар и колко потенциални фирми биха могли да кандидатстват за поръчката? При такива високи изисквания е логично да се заключи, че е възможно да няма български фирми, които да имат възможност да я изпълнят. Една такава оценка е задължителна в такъв случай, за да се прецени дали ще е нужно да се поканят чуждестранни фирми.

  При провеждането на обществената поръчка, ДАТ е спазила законовите принципи при провеждане на обществени поръчки, а именно: осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, и равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Обществената поръчка беше обявена на сайтовете на: Агенция по обществени поръчки, Държавен вестник, Държавна агенция по туризъм и на официалната страница на Официален вестник на Европейския съюз. По този начин се предоставя възможност да участват както български, така и чуждестранни заинтересовани лица.

  Прочети останалото…
  В изискванията и условията на обществената поръчка е предоставена възможност да участват обединения от лица. Тази възможност е предвидена за по-малките фирми, които желаят да участват, но не отговарят самостоятелно на поставените изисквания. При предоставената им възможност по-малките фирми се обединяват с други като образуват консроциум и участват на равни начала с големите фирми. Изискванията на поръчката са смекчени /облекчени/ като няма изискване консорциума да бъде регистриран като юридическо лице.

  Доказателство за това, че могат да участват голям брой български фирми, за техния интерес към поръчката и капацитета им да поемат изпълнението на поръчка с такъв мащаб е факта, че до 07.09.2009 г. включително бяха подадени 11 /единадесет/ оферти, както вече беше съобщено от Агенция „Фокус”, чийто представител присъства на отварянето на офертите на 08.10.2009 г.

  Целта на тази обществена поръчка най-общо е да се създаде представителен национален туристически портален сайт – модерен и измерим със стандартите на 21 век, конкурентоспособен (за сравнение, моля посетете spain.info, visitbritain.com, visitdenmark.com, visitgreece.gr, tnvacation.com, australia.com или който и да е друг сайт на туристическа дестинация), удобен за потребителите, информативен, функционален, достъпен не само на български език (в конкретния случай е предвидено сайтът да се поддържа на 9 езика. За сравнение – Великобритания поддържа туристическия си сайт на 41 езика, Дания на 23 езика, Гърция – 11 и т.н.), който да представя природното и културно наследство и многобройните възможности за практикуване на всички видове туризъм, които България предлага, и много от които все още не са получили подобаваща популярност. Ето защо за изпълнението на поръчката са заложени критерии, които да гарантират качество на готовия продукт и способността на изпълнителя да реализира дейността и в същото време да не ограничават свободната и реална конкуренция и да осигурят широк достъп до участие на всички заинтересовани лица.

  ДАТ е осигурила публичност на поръчката, като офертите бяха отворени от комисията в присъствието на представители на участниците, медиите и неправителствените организации.


  В условия на криза, такава голяма обществена поръчка внася смут е обществото. Дори всичко да е изрядно, предполагам, че сте наясно, че имиджа е много по-важен от документацията. Какъв обществен контрол над избирането на изпълнител и надзора на изпълнението сте предвидили?

  В условията на криза, единственият начин България да запази пазарния си дял на световния туристически пазар е да предприеме решителни действия за повишаване на качеството на туристическия продукт, разнообразяване на предлагането и активизиране на рекламните и маркетингови дейности. С изключително скромния бюджет за национална реклама през последните години не бе възможно да се предприемат мащабни рекламни и маркетингови дейности. Структурните фондове на Европейския съюз (ЕС) ни предоставят такава възможност точно в момент, в който те са ни изключително необходими. Тази обществена поръчка е част от мащабен проект, финансиран от структурните фондове на ЕС, който има за цел да преодолее изключителното изоставане на България в използването на съвременните информационни технологии и он-лайн маркетинга.

  Прочети останалото…
  Глобалната мрежа предоставя отлична възможност за непрекъснато актуализиране на наличната информация при ниски инвестиции на финансов и човешки ресурс, като при това се достига до огромна аудитория. През 2008 г., интернет се използва от 1, 268 млрд. потребители в световен мащаб, като тенденцията е техният брой равномерно да се увеличава с над 100 милиона годишно.

  Общественият контрол върху избора на изпълнител се осъществява чрез участието на наблюдател от УО на ОПРР. В комисията, която се състои от 9 члена, участват 4 представители от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и 1 експерт от списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП на Агенцията по обществени поръчки. При отварянето на офертите присъстваха представители на кандидатите, подали оферти, както и представители на медиите и на неправителствените организации. Обществената поръчка бе обявена публично на горепосочените сайтове и при приключването й също ще бъде обявен публично резултата от нейното провеждане.


  Анелия Крушкова, председател, Държавна агенция по туризъм, българия, политика, интернет сайт, bulgariatravel.org Сами преценете до колко конкретни и коректни са отговорите й. Не съм запознат с фирмата „Едита Груп“, но от сайта им личи, че се занимават предимно с продуциране на музика и филми, както и малко с реклама и PR. Не видях да пише нищо за направа на интернет сайтове. Днес ще пиша на управляващия им директор с въпроси как са подготвили тази поръчка. [Допълнение] Ето отговорите им [!!!] Тук може да свалите оригиналите на въпросите ми към ДАТ и отговорите им. Повече по темата прочете тук:

  СъПерник: Анализирай това: Държавната администрация със сайт за 2 милиона лева, Сайт за 2 милиона. Част втора и Част 3: Победа на фронта – Държавата ще преразгледа сумата от 2 милиона за сайт
  ABC Design & Communication: Колко уеб агенции печелят по 2000000 лв.?
  168 часа: 2 милиона лева за държавен сайт – снимки 1, 2, 3 и 4
  Дневник:
  Европа ще плаща втори път за бранд на България
  , От европарите за туризма са договорени 43 млн. лв. и 11 кандидата се борят за „доразвиване“ на държавен туристически сайт за 1.9 млн. лв.
  Разкрития.com: Имате ли излишни два милиона лева? Направете си сайт!

  54 коментара

  1. Отговорите са ала бала, колкото да спазят законовия срок! За мен на такива огромни поръчки критерии и препоръки трябва да дава някаква работеща уеб асоциация, както и да се направи нещо като работна група, която да анализира нуждата и да даде препоръки. Абсурд е задание да прави фирма, която няма никакъв опит в изграждането на уеб сайтове. Това може да се случва само в БГ. И какво като имат 2 000 000 бюджет, ще отидат може би отново не по направление….жалко!

  2. Pingback: divedibg
  3. @Уеб Гравити – Ако много се постарае една фирма, може да докара сметката до 2 мил. В такъв случай обаче трябва да има някакви невероятни 3D обиколки на туристическите обекти, новини, снимки, виртуални пътеводители, мобилни версии, PR кампании, обучения и прочие. В случая просто не виждам как. Затова и попитах първата фирма, която е изготвила оценката, на какво се базират тези 2 милиона. Дано да се престрашат да ми отговорят.

  4. Pingback: Tweets that mention Защо дават 2 милиона за сайт на туризма – отговор на Анелия Крушкова | Блогът на Юруков -- Topsy.com
  5. Аз не мисля, че големият разход по изработката на сайта е уеб дизайна – каквото и да правиш, не можеш да ги докараш до 2 млн, честно…. Големият разход е снимковия и видео материал. За да се направят снимки на 300 – 400 обекта са необходими пътни разходи, хонорари на фотографи, хотели, и всякакви глезотийки, като напиване и преяждане систематично всяка вечер в продължение на 6 месеца. Ето как са ги докарали паричките. Ако се направят качествено снимките, наистина има голям разход. Но ето ги къде са според мен проблемите: първо, могат да се купят качествени снмики на относително по ниска цена като себестойност на снимка от български фотографи. Да не ми обясняват, че няма такива, защото има пре-достатъчно. Второ, би следвало уеб изработката и материалите за сайта да са разделени в две поръчки или поне да са отделени в подизпълнители. Така безумното изискване за оборт на уеб агенция става безмислено да е толкова голямо, защото всяка агенция с история поне година може да изработи този сайт без да е взела майка си и баща си от Нова TV, bTV и една дузина сайтове на банки. Трето – това сайт на зимна България ли ще е? Кога ще правят снимките, нещо крайните срокове не ми се вързват. Или ще вземат 2 милн, и ще сложат снимки на пролетен Пловдив и летен Слънчев бряг от Flickr? Хайде да не продължавам, щото ще стане лошо….

  6. Ммда, странно стои сайтът на консултанта, който трябва да помогне за модерното представяне на България в Интернет, да изглежда като правен през 1996та. При мащабите на проекта (или поне това, което ни представят), лафът за босите деца на обущаря не минава. За мен е очевидно, че фирмата, избрана за консултант, не е компетентна да консултира такъв проект, организирането на концерти и музикалните и рекламните клипове нямат нищо общо с уеб.

  7. @Уеб Гравити – аз точно това включвам в докарването до 2 милиона. Винаги може една фирма да се постарае и да приложи парите така, че да получим невероятен сайт. Просто при толкова общи условия се съмнявам, че ще го сторят.

   @Гонзо – И за мен е очевидно, но все пак имат право на становище. А и може би са наели подизпълнители-експерти. В такъв случай ми се ще да разбера кои са те и как е успяла тази фирма да спечели, при условие, че няма свои изпълнители и опит в бранша.

  8. Какъвто туризма, такъв и сайта.

   Иначе два милиона не са чак толкова много пари за подобен сайт като имам предвид, че основната част от тях (90%) трябва да отидат за съдържание и поддръжка.

   Само дето от поста не разбрах нищо. Юруков – прави някакво смислено обобщение или в края или в началото на постовете, че така с тия фермани от безмсмислиците на държавни чиновници нищо не става ясно.

   Кой е спечелил? Къде е заданието? Какво е направила т.нар. българска уеб асоциация?

  9. @Боян Юруков, да, биха могли да наемат подизпълнител, но както казваш, въпросът е кой е той тогава. Не би ли било редно когато една фирма спечели обществена поръчка, да обяви подизпълнителите си? Очаквам техния коментар.

   Гледах и сайта на не-се-чете, Свету Дизайн, ако съдя по домейна, и той е so 1996…

  10. @Апостол Апостолов – и аз така, но да предположим, че трябва да се купи изцяло нова техника и да се плати на 2-3 екипа по трима да обикалят страната и да снимат. Така ги докарваш до половин милион. Има обаче начини да се сведат разходите за снимките до 1/3 от това, което предполагаме като максимална граница тук – просто да обявят конкурс с високи цени на снимка и фотографите в България сами ще отидат да снимат. Така ще има 1. различен поглед върху обектите, 2. спестени пари за транспорт и организация и 3. безплатна реклама на форографите, която въобще няма вреди на сайта.

   @georgivar – направата на самия сайт наистина е много евтина, а генерирането на медия ще излезе скъпо, но не толкова скъпо. Това беше дискусията в последните месеци и към част от нея съм дал линкове под статията. Целта на този пост не беше да обяснявам наново проблема, а да покажа отговора на агенцията по туризъм. Виж двата поста на СъПерник за повече информация и мнението, което дадох за 168 часа.

   @Гонзо – точно това е проблемът – как се наема фирма, която няма потенциал и история с интернет сайтове да направи оценка. Все едно мен да ме вземат да направя оценка на бъдещите разходи на АЕЦ Белене. Дано да отговорят наистина, но надали.

  11. Не се чудете относно присъствието на Едита Груп ООД. Всъщност голяма част от парите за сайта ще бъдат за аудио-визуалната информация – снимки, клипове, панорами и т.н. А каква е основната дейност на Едита Груп ООД?

   Друга голяма част от парите ще отидат за преводи. Това са 9 езика, а колко струва една страница (1800 знака) превод?

  12. @Жорка – донякъде мога да се съглася. В случая не говорим обаче за документални филми, концерти или музикални албуми. По-голямата част от съдържанието ще е снимки, останалата част ще е видео и описания на обектите. за текста – 3000 обекта да имаме с по max една страница описание, че повече никой няма да чете, умножено по 12 лева и 9 езика – 300000 абсолютен максимум и то ако не се договорят преференциални цени за обема работа с преводачите.

   А снимките и видеата не трябва да са като за документален филм, а трябва да са в контекста на един промоционален сайт. След като тази фирма не разбира от интернет сайтове и web PR, как може да оцени колко ще излезе труда? Това е въпроса. Че техническата направа на един сайт е най-малкото перо в проекта е ясно на всички. За да не е съшито с бели конци обаче, трябва добро планиране, а не харчене на луди пари по направата на исторически филми и генериране на снимков материал, който не пасва контекстуално и се дублира с по-евтини материали със същото качество на по-ниска цена.

  13. Ето това си е направо простотия, помия и какво ли още не. Наистина ли вярваме че 2 милиона лева ще отидат за сайта като сайт?!

  14. @опаковка – В интерес на истината Жорка е прав донякъде, че доста пари ще отидат за преводи. Също така не малко ще отидат и за снимки и клипове. Въпросът е, че имаме сериозни съмнения да са чак два милиона. Не е ясно как е била определена цената и изискванията към фирмите. Още по-проблематична е липсата на изисквания, които да бъдат покрити, за да се определи проекта за успешен. Общи описания на това, което трябва да се направи не стигат. На теория могат да се докарат разходите до 2 милиона, но в такъв случай трябва да получим някакъв уникален продукт, който наистина да се гордеем, че представя България. Какви са гаранциите в обществената поръчка, че това ще стане?

  15. В обществените поръчки най-важно е кой е дал най-ниската цена. Другите критерии като това какъв опит има, хубави дизайни ли прави, има ли иновативни идеи и т.н. нямат значение.

   За мен лично проблемът не са парите – реално погледнато може и да не стигнат ако се подходи наистина иновативно. Определено позволява да се направят страхотни неща, като виртуални разходки, различни карти, пластове на типове забележителности и т.н. Такъв проект трябва да бъде организиран и осъществен с конкурс. Ето как бих го направил аз ако зависеше от мене:

   1. Избирам експертен съвет от специалисти в областите, които проектът ще засяга. Може да стане с помощта на браншовите организации – уеб асоциация, на рекламистите, туристически бордове и асоциации, хотелиери, общини и т.н. На тези хора се плаща, за да изработят концепцията за сайта, който следва да е част от някаква обща рекламна програма или стратегия на Правителството (има ли такава, някой да знае нещо по въпроса?). Уеб сайтът сам по себе си няма да е супер полезен ако бенифициентите не разпознаят бранда в рекламите по CNN примерно, печатни реклами, брошури, щандове на туристически изложения. Как му се викаше на това – маркетинг микс или поне едното Р от него! Тук нещата са се пропукали, защото всичко се прави на парче с корумпирани обществени поръчки, които само стопяват добрите бюджети.

   2. Конкурсна част – прави се покана за участие в конкурса. Бих направил два тура – единият на чисто концептуално ниво. Публично участниците защитават идеята си и се класират от 3 до 5 екипа на второ ниво. На финалистите давам малко пари, за да направят работещ прототип. Отново публично представяне. Победителят печели поръчката и България получава онлайн представяне, каквото заслужава!

   3. Жури което да оценява идейните проекти не ми се мисли как ще се състави, това е трудната част, но има начин, винаги има начин, стига да има някой желание да го направи ….

   Е, размечтах се, знам, че сега всички ще кажат че е невъзможно, но именно за да се случват по нормален начин нещата ни трябват силни браншови организации. Някой ми спомена, че Уеб асоциацията имала признаци на съживяване!? Дали ще доживеем БУА да вземе някакво становище по такъв проблем, някога!?

  16. Да, спор няма в това че един сайт може да струва толкова, не успорвам това. Нито че се нуждаем от наистина хубав сайт който да ни представя пред света. Съмнително ми е че държавата е заделила толкова средства „във време на криза“ за сайт. Някак си както нямахме пари изведнъж имаме 2 милиона за сайт. Това ми е чудното.. а не че е невъзможно сайта да струва толкова, на мен ми е ясно че един сайт може да струва много пари, а гореспоменатите условия подкрепят това мое знание ..

  17. В „България е наша“ Даскалов изкара информация, че поръчката и цената й ще бъде преразгледана. Това е добър сигнал.

  18. @Гонзо – Обществената поръчка е пусната от предното правителство, което явно е имало пари по много и за всичко. Все още няма решение кой ще е изпълнител, което означава най-вероятно че новото правителство най-вероятно се чуди и мае какво да прави. Най-добре ще е да отменят поръчката и да почнат процедурата наново. То е ясно че няма да стане сайта за следващия туристически сезон, поне за по-следващия да е наред и да сме горди че сме българи!

  19. Писмото от Министерството може да прочетете тук:

   Остава само да видим развръзката на тази интригуваща пиеса…

  20. Жал ми е и ме боли като сравнявам сайтове като този…

   …със сайтове като този:

   http://www.visitmalta.com/

   Що се отнася до http://www.bulgariatravel.org/, да хванат да лепнат българското лого върху фотобанката на Евгени Динев ) и ще се получи по-сполучливо представяне на страната ни.

   Още малко по темата на:

  21. @Даскалов – Супер. Нещата виждам че се задвижват. В сряда ще се опитам да се свържа по телефона с фирмата подготвила поръчката та да видим дали ще ми кажат нещо.

   @Бойко Благоев – Абе то visitmalta не че е толкова добър, но пак има повече смисъл от нашите сайтове. А уж сме били основна туристическа дестинация.

  22. Получих отговор от australia.com. Всички финансови отчети, както и писмата с целите на сайта може да се намерят тук:

   Сега търся точния отчет колко е струвал създаването на сайта. На пръв поглед обаче се вижда какво се изисква като организация и откъде може да се издържа една такава постоянна рекламна кампания.

  23. Получих отговор и от visitdenmark.com. Ето параметрите – 10 месеца за изграждане на сайта, 800000 eвро е струвало всичко (снимки, клипове, преводи) и се обновява на около 4 години. А сега да ми кажат нашите – къде ще похарчат 1 милион евро при условие, че заплатите и цените на web-дизайн фирмите са в пъти по-ниски от тези в Дания.

  24. @Бойко Благоев – за какви 6,4 милиона лева говорят в тази статия? Това цялата поръчка плюс рекламата в Германия ли е?

  25. Боян Юруков, едва ли ще ти отговорят. За съжаление не мисля че ще се получи да се накажат крадците, макар че ми се иска.

  26. два милиона пари ли са? че и левове отгоре! на кой свят живеете, че се впечатлявате? не забравяйте, че това е България – страната на неограничените възможности! нищо не разбирате! 🙂

  27. Тези пари са неоправдани (жалко но факт).
   Споделям мнението за екипите, снимките и тн.
   Просто някой е решил, да прибере кинтите по неговия си начин, пък другото не е важно.
   Прегледах клиповете във въпросната фирма – уау, ама те са главозамайващи…

  28. @Любомир Стоянов – Предполагам, че тези пари ще трябва да бъдат похарчени, защото най-вероятно са договорени по европейска програма. Там принципа е всичко или нищо. Проблемът е да има смисъл от похарчените средства, а не просто някой да ги изпие и да скалъпе нещо за 2 седмици.

  29. Интересно, как така се получи, че фирмата, която е разработвала документацията / няма да се включвам в спора относно компетенциите на ЕДИТА в областта на уеб-дизайна и рекламата – достатъчно е да се видят 3-4 техни филма и след тежка въздишка изобщо няма да коментирате/.
   Интересно ми е как Едита участва /скрито/ и в консорциума, който е спечелил поръчката, при условия, че са разработвали конкурсната документация и нямат право изобщо да участват в търг, за който са писали условията! Че Агенцията за обществени поръчки спи е ясно, ама какво прави новото министерство на икономиката …. и туризма, че не спре това грубо нарушаване на закона / казано с други думи и по тази поръчка ще се делнат едни пари без резултат/. Апропо, това май е третата поръчка за сайт на агенцията по туризъм…

  30. Поръчката е спряна от днес. Като основание са посочили, че в документацията на всеки кандидат има по някакъв пропуск.

  31. Преди година и половина се бях вбесил от печалбите на разни посредници на стоки и услуги за сметка на производителите и потребителите и чашата на търпението ми преля. Реших да направя сайт каталог на родни производители. Все пак бях подбуден и от доза патриотични чувства. Така се появи сайта . Вече има към 140 регистрирани фирми. Не е проблем да стигнат и няколко хиляди фирмите. Разходите за поддръжка на сайта са 60 лева за хостинг и 18 лева за домейна на година. Другото го правя за удоволствие. Сметнете сами дали няма далавера в колосалните горепосочени в статията суми.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.