ЦИК изглежда награждава медиите с неясен собственик

Може би си спомняте, че по време на европейските избори пуснах жалба до ЦИК за 10 медии, които заобикаляха забраната за предварително обявяване на резултати в изборния ден. Тогава бяха наказани само пет, от които само Дневник присъстваше в моя сигнал.

От тогава насам няколко пъти писах и звънях на ЦИК, за да разбера защо не са си свършили работата. След липсата на всякакъв отговор, пуснах сигнал до прокуратурата за длъжностно нарушение на служител и/или ръководството на ЦИК с цел облагодетелстване на медии като им се спестяват глоби. Доколкото знам, сигналът ми сега се разглежда в Софийска градска прокуратура. Последните изглежда разпитват из ЦИК, защото тези дни получих два отговора от тях след дълго мълчание.

В първия ми казват, че са глобили пет медии и с това са изпълнили задълженията си. Попитах ги отново защо са спестили глобите на останалите девет. Снощи получих отговор и на това. От него става ясно, че са установили нарушенията, но не могат да накажат медиите, защото не знаят кои са отговорните лица. Причината е, че не съм посочил в жалбата си „собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, както и единен граждански номер“. Същите не можели да бъдат намерени на въпросните сайтове. Тоест ЦИК не знае кои са собствениците и отговорните лица в медиите и очаква обикновените граждани-жалбоподатели да изравят личните им данни при подаване на сигнал.

Този отговор, освен сериозно чесане по главата, буди и няколко основателни въпроса:

 • Къде са намерили въпросните данни на интернет страниците на петте наказани медии?
 • Ако не са ги намерили там, били ли са упоменати в друга жалба и от къде жалбоподателят ги е знаел?
 • Когато подаваме сигнал срещу някой, по какъв ред можем да се сдобием с личните му данни, за да е коректна нашата жалба?
 • Трябва ли да се регистрираме като администратори на лични данни, ако събираме така лична информация?
 • Защо ЦИК не може да открие собствениците на електронни медии? Как би ги наказала в такъв случай?
 • Ще задам тези въпроси днес. По-долу ще намерите последните мейли от кореспонденцията ни в обратен ред без редакции.

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЮРУКОВ,

  Във връзка с Ваше писмо постъпило на електронната поща на Централната избирателна комисия с наш вх. № ЕП-00-548/05.08.2014 г., Ви предоставяме следната информация:

  Съгласно разпоредбата на чл. 498 от Изборния кодекс, установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Съгласно разпоредбата на чл. 42, т. 6 от Закона за административните нарушения и наказания, актът за установяване на административните нарушения следва да съдържа данни за собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, както и единен граждански номер. В подадените от Вас сигнали такива данни не се съдържат. Такива данни не се съдържат и на интернет страниците, посочени от Вас, на които е публикувана новината с информация и данни, които съдържат внушения за извършено допитване за резултатите от гласуването в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България за определена част по партии, коалиции и независими кандидати. Съставянето на актове за установяване на административни нарушения без да са установени данни за извършителя на нарушението – лицето, което носи административно – наказателната отговорност представлява съществено процесуално нарушение, което винаги е основание за отмяна на наказателното постановление, с което се налага съответното административно наказание.

  Предвид невъзможността да бъдат установени посочените данни за всички нарушители, актове за установяване на административни нарушения по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс са съставени на онези лица, за които Централната избирателна комисия след проведено проучване е събрала необходимите данни за осъществяване на административно наказателното производство. Подробна информация за образуваните производства и лицата, за които са съставени актове за установяване на административни нарушения Ви е предоставена с писмо на ЦИК, изпратено на електронния Ви адрес на 5 август 2014 г. Централната избирателна комисия е изпълнила добросъвестно задълженията си, възложени й с Изборния кодекс и е предприела необходимите правни и фактически действия за образуване и осъществяване на административно – наказателно производство, съответно ангажиране на административно – наказателна отговорност на установените нарушители.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
  СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

  Отговорът ми от 5 август 2014:

  Уважаема г-жо Алексиева,

  Запознат съм с въпросното решение. Запитванията ми бяха относно това защо никой от останалите 9 сайта, за които бях подал сигнал, не са разгледани. Прегледах решенията и записите от срещите и нито един от тях не е споменат или разглеждан.

  При условие, че всички сайтове, за които бях подал сигнали, бяха очевидно нарушили ИК, разглеждането само на един от тях и наказването му за разлика от останалите представлява неизпълнение на задълженията на админстрацията на ЦИК с цел облагодетелстване на трети лица, а именно – спестяване на глоби за административни нарушения.

  Бихте ли ми обяснили защо останалите 9 сайта не са били разгледани и нарушенията установени? Моля дайте ми имената на служителя или служителите разгледали сигнала ми, нерагледали всички сайтове в сигнала и като резултат установили нарушение у само един от тях.

  С уважение,
  Боян Юруков

  Ето и мейла на ЦИК от 5 август 2014 след многократните ми запитвания.

  Допълнение 15 август

  Важно е да уточня, че повечето медии в сигнала ми са с ясен собственик. Затова би трябвало да е изключително лесно за обществен орган да установи отговорните лица. Нито на техните сайтове, нито на онези с неясна собственост са посочени лични данни по обясними причини. Практиката на ЦИК прозираща в този им отговор показва, че колкото по-скрита е собствеността на един сайт, толкова по-лесно ще е за ЦИК да си затвори очите. Както с билбордовете на Атака.

  Допълнение 27 август

  След цитирания мейл горе зададох нови въпроси и получих отговор от ЦИК. Ето кореспонденцията ни в хронологичен ред завършващ с днешния ми мейл до тях:

  16 август 2014, 22:36

  Уважаема г-жо Алексиева,

  От отговора Ви разбирам, че ЦИК е установило нарушения на интернет страниците на медиите упоменати в моя сигнал и допълненията към него в рамките на изборния ден. Вашите служители не са открили отговорните редактори, собственици и други лица, които притежават или списват всички упоменати от мен медии, с изключение на една. Това им е попречило да санкционират 9 медии нарушаващи закона, както е установено от Вас.

  Това буди въпроси относно практиките на ЦИК що се отнася до жалбите на граждани, организации и политически партии:

  Какви мерки е предприела ЦИК за издирване на отговорните лица от медиите в моя сигнал, които е следвало да бъдат санкционирани?
  При условие, че вече сте установили нарушения в упоменатите медии, бихте ли ги санкционирали сега, ако граждани или институции ви предоставят нужните лични данни?
  Ако интернет медия не упомене собствениците си, адрес, ЕГН-та на редакторите или друга лична информация, означава ли, че е невъзможно да бъде наказана при нарушение на ИК?
  По какъв начин ЦИК се сдоби с нужните лични данни на отговорното лице на Дневник, за да бъде наказано според закона?
  Личните данни на отговорните лица на кои медии са ви известни и няма нужда да упоменаваме изрично в жалбите си? Моля предоставете списък.
  Ако подаваме жалби за други нарушения в рамките на изборния ден, трябва и имаме ли право да спираме нарушителите и да изискваме личните им карти?

  Моля отговорете възможно най-скоро и изчерпателно на тези въпроси предвид наближаващите избори и нуждата на обществото да е наясно с изискванията на ЦИК.

  С уважение,
  Боян Юруков

  27 август 2014 9:39

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЮРУКОВ,
  Във връзка с Ваше писмо, постъпило на електронната поща на Централната избирателна комисия на 16.08.2014 г., Ви предоставяме следната информация:
  Централната избирателна комисия е предприела всички необходими действия за установяване на необходимите данни за съставяне на актове за установяване на административни нарушения по подадените от Вас сигнали.
  Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1, предл. второ не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли две години от извършване на нарушението.
  Нямате право да събирате лични данни без съгласието на съответното лице. Всякакви данни, които се съдържат по подадените жалби и сигнали и са събрани по установения от закона ред, ще бъдат взети предвид при разгле
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
  СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

  27 август 2014 10:45

  Здравейте,

  Благодаря за мейла Ви. Макар да е полезен и да изяснява някои неща, не дава отговор какви мерки сте предприели, за да откриете отговорните лица и личните им данни. Очевидно има пропуски в процедурата, защото частно лице може да ги намери сравнително бързо, а Вие все пак представлявате институция с далеч по-голям достъп. Предвид това, признанието, че ЦИК не е успяла да се справи с тази задача поставя сериозен риск над всички административни санкции и основателно съмнение, че комисията може да изпълни законовите си задължения да ги налага при установено нарушение. Точно такъв е случаят и с моята жалба. Моля уточнете процедурата за установяване на отговорните лица, за да е ясно какви са възможностите на ЦИК.

  Не става също така ясно как сте открили личните данни на наказаните медии и дали умишленото укриване на собствениците и авторите на интернет издания е на практика предпоставка да не бъдат санкционирани по изброените от Вас причини. Опитът на комисията в установяване на отговорните лица в медии би трябвало да е достатъчен, за да се даде отговор на този въпрос.

  Не на последно място, в отговора си цитирате закона, че не може да се състави акт повече от 3 месеца след установяването на отговорните лица. От досегашната комуникация става ясно, че те все още не са идентифицирани. Това означава, че ако Ви предоставим данните им сега, каквато бе препоръката Ви за оригиналната жалба по-рано, Вие ще имате възможността и задължението да ги санкционирате.

  Разбирам ли правилно Вашия отговор? Моля дайте ми отговор и на копираните от предишния ми мейл въпроси по-горе.

  С уважение,
  Боян Юруков

  7 коментара

  1. То това тяхното не е отговор, а виц! Какъв е проблема да глобят самата телевизия, нали има приходи? Нали е регистрирана. Но явно при нас полицията не може да направи нищо, освен да бие протестиращи.

  2. А бе човеко запри се вече нали си завършил.. Пари от фондации на Сорос не взимаш.. Или ти обещават политическа кариера.. Да не се окажеш и ти калинка като онзи който завършил ТУ Мюнхем , ама само три семестъра..

   Или министърката от сегашното правителство завършила Харвард ама само един летен курс.

  3. Бояне, напиши им една процедура на ЦИК – стъпка по стъпка – как да намерят информация от домейн-регистрацията и хостинга. След това да контактуват по емейл посочения в регистрара контакт – емейла там не може да не е работещ, щото иначе няма как да си поддържат домейна.

   Повечето анонимни псевдо-медии не са се сетили все още да си вземат услуга за анонимизиране на регистрацията, така че там съществува реален конаткт поне като емейл адрес.

   Научи ЦИК как да намират и хостинга и да го контактуват със запитване кой стои зад даден хостинг акаунт.

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.